DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

Đặt in hóa đơn Giá trị gia tăng lần đầu

Thủ tục đặt in hóa đơn Giá trị gia tăng Bước 1: Làm đơn đề nghị Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu doanh nghiệp phải gửi Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in Trong vòng 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ xuống doanh nghiệp kiểm tra và có ý kiến …

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

Quy định của pháp luật về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được …

Mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế

        TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Số: …….          V/v đề nghị gia hạn nộp thuế                    ………., ngày……….tháng ……..năm ……       Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản …

Các hành vi vi phạm hành chính về thuế

Khoản 3, Điều 1 Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định về các hành vi vi phạm hành chính về thuế bao gồm các hành vi sau: – Hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế: Hành vi vi phạm quy định về thủ tục thuế: hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo …

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật hiện hành

Điều 6, Thông tư  166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau: 1. Phạt cảnh cáo Phạt cảnh cáo áp dụng đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định áp dụng hình thức …

Những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật

Điều 5 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính quy định những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau: 1. Các trường hợp theo quy định tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính. Bao gồm: – Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp …

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế năm 2016

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo …

Cách tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

Điều 1 Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực ngày 06/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về cách tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tình thuế như sau: 1. Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác. Thu nhập chịu …

Dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp

Dịch vụ mà Công ty luật Thái Hà cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm tư vấn thuế và hỗ trợ tuân thủ quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ …