Giấy phép vận tải

Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải

Về hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tại được quy định tại Điều 21 Nghị định 86/2014/NĐ-CP như sau: Về hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tại được quy định tại Điều 21 Nghị định 86/2014/NĐ-CP như sau:Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử …

Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp. Những năm gần đây, dịch vụ kinh doanh vận tải bằng …