THUẾ – KẾ TOÁN

Đặt in hóa đơn Giá trị gia tăng lần đầu

Thủ tục đặt in hóa đơn Giá trị gia tăng Bước 1: Làm đơn đề nghị Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu doanh nghiệp phải gửi Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in Trong vòng 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ xuống doanh nghiệp kiểm tra và có ý kiến …

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

Quy định của pháp luật về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được …

Mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế

        TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Số: …….          V/v đề nghị gia hạn nộp thuế                    ………., ngày……….tháng ……..năm ……       Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản …

Các hành vi vi phạm hành chính về thuế

Khoản 3, Điều 1 Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định về các hành vi vi phạm hành chính về thuế bao gồm các hành vi sau: – Hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế: Hành vi vi phạm quy định về thủ tục thuế: hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo …

Cách tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

Điều 1 Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực ngày 06/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về cách tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tình thuế như sau: 1. Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác. Thu nhập chịu …

Cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế

Thông tư số 96/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 06/8/2015 của Bộ tài chính quy định về cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế như sau: Thuế TNDN phải nộp = ( Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có) ) x Thuế suất thuế TNDN – Doanh nghiệp Việt …

Dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp

Dịch vụ mà Công ty luật Thái Hà cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm tư vấn thuế và hỗ trợ tuân thủ quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ …