Thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh …

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

Quy định của pháp luật về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được …

Cách tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

Điều 1 Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực ngày 06/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về cách tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tình thuế như sau: 1. Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác. Thu nhập chịu …

Cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế

Thông tư số 96/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 06/8/2015 của Bộ tài chính quy định về cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế như sau: Thuế TNDN phải nộp = ( Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có) ) x Thuế suất thuế TNDN – Doanh nghiệp Việt …