TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Biểu mẫu đề xuất dự án đầu tư

 Mẫu Đề xuất dự án đầu tư theo quy định của Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT (Áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Điều 33, 34, 35Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Kèm theo Văn …

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư

Điều 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 27/12/2015 của Chính Phủ quy định về Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư như sau: 1. Nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác theo các điều …

Thủ tục nộp, cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều 40 Nghị định 118/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 27/12/2015 của Chính phủ quy định về  thủ tục nộp, cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau: Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại …

Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư 2014

Điều 25 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/7/2015 quy định về hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài 1. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây: a) …

Đối tượng, nghành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của luật Đầu tư 2014

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư 67/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/7/2015 của Quốc Hội quy định về  ưu đãi đầu tư của Quốc Hội như sau: Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư quy định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư: a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề …