Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Để kiểm soát hoạt động đo đạc và bản đồ (do hoạt động đo đạc và bản đồ có thể gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội)
Mục đích Để kiểm soát hoạt động đo đạc và bản đồ (do hoạt động đo đạc và bản đồ có thể gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội)
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 71102
Nơi nộp hồ sơ Cục Đo đạc và Bản đồ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí và Thời hạn Lệ phí: Chưa quy định rõ;Thời hạn: 10 năm
Các hồ sơ cần khi đăng ký Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

 • Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:
  1. Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức kinh tế;
  2. Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép;
  3. Có cán bộ phụ trách kỹ thuật trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp giấy phép và có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất 3 (ba) năm;
  4. Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép.
 • Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền và có đủ các điều kiện quy định tại các điểm 2, 3 và 4.
 • Tổ chức nước ngoài không thuộc đối tượng nêu trên được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có hợp đồng đo đạc và bản đồ với tổ chức trong nước hoặc tổ chức đầu tư nước ngoài và có đủ các điều kiện quy định tại các điểm 2, 3 và 4.

Hồ sơ xin phép:

 • Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ lập hồ sơ thành 2 (hai) bộ. Hồ sơ gồm:
  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép;
  2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của Công chứng Nhà nước; bản sao Giấy phép đầu tư có chứng nhận của Công chứng Nhà nước; hoặc bản sao Hợp đồng đo đạc và bản đồ có chứng nhận của Công chứng Nhà nước
  3. Bản sao Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động của tổ chức có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.
Trình tự thủ tục
 1. Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội; các Tổng công ty 91 nộp hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ sẽ thẩm tra và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 2. Các tổ chức khác nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
 3. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, và gửi biên bản thẩm định cho Cục Đo đạc và Bản đồ. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Trường hợp từ chối cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thời hạn trả lời hồ sơ 5 ngày đến 10 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra Thanh tra đo đạc và bản đồ
Hình thức xử phạt vi phạm Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng (Xem Khoản 9 Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ)
Các văn bản luật liên quan
Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ
QĐ-BTNMT_DS_2004_05
Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ
Thông tin bổ sung
 • Hoạt động đo đạc và bản đồ bao gồm: đo đạc ở các thể loại; thành lập, xuất bản, phát hành các sản phẩm bản đồ; lưu trữ, cấp phát, trao đổi, thu nhận, truyền dẫn, phổ cập các thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ; nghiên cứu khoa học trái đất bằng phương pháp đo đạc; nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đo đạc và bản đồ; đào tạo nghề nghiệp đo đạc và bản đồ.
 • Danh mục các hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép:
  1. Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ.
  2. Kiểm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
  3. Xây dựng lưới tọa độ, độ cao quốc gia.
  4. Xây dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sở trọng lực, thiên văn, vệ tinh, độ sâu.
  5. Chụp ảnh mặt đất từ máy bay.
  6. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/10.000.
  7. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000.
  8. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển các tỷ lệ.
  9. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính cơ sở các tỷ lệ.
  10. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ.
  11. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp.
  12. Thành lập bản đồ hành chính toàn quốc và cấp tỉnh.
  13. In các loại bản đồ.
  14. Kiểm định các thiết bị, máy móc đo đạc và bản đồ.
  15. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ.