Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có một cơ cấu tổ chức quản lý riêng. Cơ cấu tổ chức quản lý của mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những ưu, nhược điểm khác nhau.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty gồm: chủ tịch công ty và giám đốc hoặc tổng giám đốc. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm tổng giám đốc, giám đốc. Tổng giám đốc, giám đốc có những quyền và nghĩa vụ được quy định tại điều lệ công ty hoặc tại hợp đồng lao động.

Tags: Nhận xét cơ cấu to chức công ty cổ phần,Cơ cấu to chức quản lý công ty là gì,Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần,Cơ cấu tổ chức quản lý,Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty,Đặc điểm to chức quản lý của công ty,Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước,Mô hình tổ chức quản lý của công ty cổ phần