Thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty cổ phần tối thiểu phải có ba cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa, các cổ đông góp vốn tại công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Giống như công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khác biệt với các loại hình doanh nghiệp khác công ty cổ phần được quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp;
  • Bản sao công chứng giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
  • Danh sách cổ đông công ty;
  • Văn bản chứng minh trụ sở nếu công ty có ghi trụ sở của công ty theo số tầng của tòa nhà;
  • Chứng chỉ hành nghề gốc nếu ngành nghề có yêu cầu chứng chỉ hành nghề;
  • Giấy chứng nhận ký quỹ đối với các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định;
  • Trường hợp thành viên là tổ chức có thêm văn bản ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp;
  • Văn bản ủy quyền cho Công ty Luật Thái Hà.