Các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công

Xin cho tôi hỏi Đầu tư công là gì? Có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công?

Theo Luật Đầu tư công 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, những hành vi sau đây bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư công:

1. Quyết định chủ trương đầu tư không phù hợp với:

 • Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
 • Khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công.
 • Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.

3. Yêu cầu tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi:

 • Chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư.
 • Chương trình, dự án chưa được phê duyệt.
 • Gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

4. Sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục đích, không đúng đối tượng.

 • Sử dụng vốn đầu tư công cho các mục đích không được quy định trong chương trình, dự án được phê duyệt.
 • Sử dụng vốn đầu tư công cho các đối tượng không được quy định trong chương trình, dự án được phê duyệt.

5. Vượt tiêu chuẩn, định mức quy định của pháp luật về:

 • Giá trị đầu tư của chương trình, dự án.
 • Định mức chi phí xây dựng, giá trị các hạng mục công trình.
 • Mức chi hỗ trợ, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

6. Cố ý hủy hoại, lừa dối, che giấu hoặc lưu giữ không đầy đủ tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến:

 • Quyết định chủ trương đầu tư.
 • Quyết định đầu tư.
 • Triển khai thực hiện chương trình, dự án.

7. Cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công.

8. Các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến đầu tư công.

Ngoài những hành vi bị nghiêm cấm nêu trên, Luật Đầu tư công 2020 còn quy định cụ thể các hành vi vi phạm pháp luật khác trong hoạt động đầu tư công, bao gồm:

 • Vi phạm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Vi phạm quy định về tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.
 • Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.
 • Vi phạm quy định về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công.
 • Vi phạm quy định về giám sát, kiểm tra đầu tư công.

Hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, bao gồm các biện pháp xử lý hành chính, biện pháp xử lý kỷ luật và biện pháp xử lý hình sự.

Cần lưu ý rằng danh sách các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Do đó, để biết chính xác các hành vi bị nghiêm cấm trong từng trường hợp cụ thể, bạn cần tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư công.