6 tranh chấp lao động không bắt buộc phải hòa giải từ 1/1/2021

Tiếp tục cập nhật những thay đổi của Bộ luật lao động 2019 so với Bộ luật lao động 2012, dưới đây là 6 tranh chấp lao động không bắt buộc phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động.

So với quy định hiện hành tại Điều 32 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Khoản 2 Điều 219 BLLĐ 2019 đã bổ sung thêm 1 tranh chấp không phải trải qua thủ tục hòa giải, đó là tranh chấp “Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.”

Cụ thể: