Luật sửa đổi Luật Luật Sư 2012

Đây là nội dung mới tại được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.
Theo Luật sửa đổi, từ ngày 01/07/2013, thời gian của khóa đào tạo nghề luật sư sẽ là 12 tháng, tăng gấp đôi so với quy định luật hiện hành là 06 tháng; đồng thời, Quốc hội cũng rút ngắn thời gian tập sự hành nghề luật sư xuống còn 12 tháng so với 18 tháng theo quy định hiện hành.


Kế thừa quan điểm cũ, quy định mới vẫn giới hạn phạm vi hoạt động của người tập sự hành nghề luật sư khi nghiêm cấm luật sư tập sự đại diện, bào chữa, bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại phiên toàn hay ký văn bản tư vấn luật; mà chỉ cho phép người tập sự được tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo sự phân công của luật sư hướng dẫn nếu được khách hàng đồng ý.
Ngoài ra, bên cạnh những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư khi người được cấp Chứng chỉ không đủ tiêu chuẩn luật sư; không còn cư trú ở Việt Nam hay được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức…; Luật sửa đổi cũng bổ sung một số trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; cụ thể: Không gia nhập Đoàn luật sư nào trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ; không thành lập, tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc đăng ký hành nghề trong thời hạn 03 năm kể từ ngày gia nhập Đoàn luật sư…
Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013. Tải về xem tại đây