Có được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc khi có bằng xây dựng không?

Theo Điều 53 Luật đo đạc và bản đồ 2018 quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc bản đồ như sau:

– Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

– Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

– Đã qua sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Ngoài ra, đáp ứng điều kiện sau:

– Chứng chỉ hành nghề hạng I được cấp cho cá nhân có trình độ từ đại học trở lên, có thời gian ít nhất là 05 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ và đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ;

– Chứng chỉ hành nghề Hạng II được cấp cho cá nhân có trình độ từ đại học trở lên, có thời gian ít nhất là 02 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ; cá nhân có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng, có thời gian ít nhất là 03 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ và đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ.

Như vậy, nếu bạn đáp ứng đủ những điều kiện trên thì bạn có thể được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc bản đổ.

Trân trọng!