Các loại chứng chỉ cần thiết trong lĩnh vực xây dựng cầu đường

Theo nghị định 59/2015/NĐ-CP điều 65 mục 3: b) Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ nghề phù hợp với công việc đảm nhận; d) Có ít nhất 5 (năm) công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. Quý Sở có thể cho tôi biết cụ thể cần chứng chỉ bồi dưỡng các loại chuyên môn gì đối với cầu đường? Cám ơn.

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: – Đối với tổ chức thi công xây dựng công trình phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Điều 65, Nghị định 59. – Đối với tổ chức thi công xây dựng cầu đường hạng III thì phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Khoản 3, Điều 65, Nghị định 59, trong đó có nội dung ông hỏi: (1) “Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ nghề phù hợp với công việc đảm nhận”. Cụ thể: “Trung cấp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề trở lên thuộc lĩnh vực cầu đường”. (2) “Có ít nhất 05 (năm) công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực”. Cụ thể các nghề như: “Nề, lái xe cơ giới, hàn, thép, cốt pha, dàn giáo, … ” Vậy, Sở Xây dựng trả lời để Ông được rõ, biết thực hiện./.