Infographic: Điều kiện để một tổ chức được công nhận là pháp nhân

Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 thì một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: