Quy định về hợp đồng đơn giá trong xây dựng

Hợp đồng đơn giá là loại hợp đồng xây dựng được các chủ đầu tư và nhà thầu ưu tiên lựa chọn cho các công trình lâu dài. Vậy khi nào thì các bên được lựa chọn áp dụng hợp đồng đơn giá?

1. Hợp đồng đơn giá là gì?

Theo khoản 2, 3 Điều 62 Luật Đấu thầu 2013 quy định về loại hợp đồng trong đó có hợp đồng đơn giá cố định và hợp đồng đơn giá điều chỉnh.

– Hợp đồng theo đơn giá cố định:

Hợp đồng theo đơn giá cố định là hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá cố định trong hợp đồng.

– Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá ghi trong hợp đồng hoặc đơn giá đã được điều chỉnh.

2. Gói thầu được áp dụng hợp đồng đơn giá

Theo điểm b, c khoản 5 Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CP (được hướng dẫn bởi Điều 10 Thông tư 08/2016/TT-BXD) quy định về Giá hợp đồng xây dựng và điều kiện áp dụng

– Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:

+ Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng, nhưng chưa xác định được chính xác khối lượng công việc.

+ Khi đó, đơn giá cho các công việc theo hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình.

+ Giá gói thầu, giá hợp đồng các bên phải dự tính trước chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt giá và khối lượng.

– Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:

+ Được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng các bên tham gia hợp đồng chưa đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng, đơn giá và các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng.

+ Khi đó, giá gói thầu, giá hợp đồng các bên phải dự tính trước chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt giá và khối lượng.

Như vậy, hợp đồng đơn giá sẽ được áp dụng khi các bên thỏa thuận giao kết hợp đồng để tránh bị trượt giá hoặc tăng giá trong thời gian thi công.