Các loại lệ phí khi sang tên sổ đỏ

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ, các bên tham gia phải nộp các loại lệ phí sau:

  • Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ là loại lệ phí mà người có tài sản phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5% giá trị tài sản.

  • Phí thẩm định hồ sơ

Phí thẩm định hồ sơ là khoản thu mà người sử dụng đất phải nộp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mức thu phí thẩm định hồ sơ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/hồ sơ.

  • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận là khoản thu mà người sử dụng đất phải nộp khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng tối đa không quá 500.000 đồng/giấy.

Ngoài ra, các bên tham gia sang tên sổ đỏ có thể phải nộp thêm các khoản phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật, ví dụ như:

  • Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

  • Phí trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính

  • Phí công chứng, chứng thực

  • Phí dịch vụ khác

Cách tính các khoản lệ phí

  • Lệ phí trước bạ

Mức thu lệ phí trước bạ được tính theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ = 0,5% * Giá trị tài sản

Giá trị tài sản là giá trị do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

  • Phí thẩm định hồ sơ

Mức thu phí thẩm định hồ sơ được tính theo công thức sau:

Phí thẩm định hồ sơ = Mức thu tối đa * Diện tích đất

Diện tích đất là diện tích đất được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận được tính theo công thức sau:

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận = Mức thu tối đa

Thời hạn nộp lệ phí

Các bên tham gia sang tên sổ đỏ phải nộp lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận được nộp cùng với hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận.