Điều kiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021, quy định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Tags:Khái niệm chuyển đổi doanh nghiệp,Hình thức chuyển đổi doanh nghiệp,Điều kiện chuyển đổi doanh nghiệp,Tài sản khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020,Các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp,Lưu ý khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,Thủ tục với cơ quan thuế khi chuyển đổi loại hình doanh