Gia hạn kỳ hạn trả nợ ngân hàng

Gia hạn nợ là việc ngân hàng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và lãi tiền vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận. Vậy, trong các trường hợp nào thì bên vay có thể được gia hạn trả nợ. Để trả lời được câu hỏi này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

Tư vấn về gia hạn kỳ hạn trả nợ ngân hàng

Gia hạn kỳ hạn trả nợ là hình thức gia hạn thêm thời gian vay của khách hàng đối với ngân hàng. Bằng hình thức này, người đi vay có thể gia hạn thêm được thời gian vay của mình đối với ngân hàng để thuận tiện hơn trong việc làm ăn, kinh doanh. Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này, bạn có thể liên hệ tới Luật Thái Hà, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung như sau:

+ Các trường hợp người vay được xin gia hạn trả nợ;

+ Thủ tục, hồ sơ người vay xin gia hạn trả nợ;

+ Thời gian gia hạn trả nợ là bao lâu;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi tư vấn cho Luật Thái Hà, bên cạnh đó bạn có thể tìm hiểu thêm tại tình huống mà Luật Thái Hà tư vấn sau đây:

Căn cứ vào Điều 19 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định như sau:

“Tổ chức tín dụng xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của tổ chức tín dụng và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, như sau:

1. Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, thì tổ chức tín dụng xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đó phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng; thời hạn cho vay không thay đổi.

2. Khách hàng không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay, thì tổ chức tín dụng xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng.

3. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trước hoặc trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận.

Trong trường hợp gia đình bạn không trả được 50 triệu vào đợt thanh toán thứ nhất theo như thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, Do đó bạn phải có văn bản đề nghị ngân hàng  xem xét để điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho bạn. Gia đình bạn có thể gia hạn kỳ hạn trả nợ dài hơn.

Vì vậy, Ngân hàng phải căn cứ vào khả năng tài chính và khả năng trả nợ của gia đình bạn để xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc. Gia đình anh đang gặp nhiều khó khăn do chăn nuôi và không có khả năng trả nợ trong đợt thanh toán thứ nhất.  Đây là lí do chính đáng để có thể gia hạn kỳ hạn trả nợ. Do đó việc Ngân hàng yêu cầu gia đình bạn phải thanh toán tất cả nợ gốc là không phù hợp. Anh có thể sử dụng quy định nêu trên để thỏa thuận với ngân hàng để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng (gia hạn trả nợ gốc và lãi)

Mẫu đơn xin giãn nợ/đề nghị gia hạn trả nợ là văn bản do người vay đề nghị được gia hạn đối với khoản nợ gốc và lãi để gửi kèm hồ sơ gia hạn nợ. Nếu được gia hạn nợ thì việc thực hiện nghĩa vụ của người có nghĩa vụ vẫn không bị xem là nợ quá hạn.

1. Khi nào cần gửi đơn và hồ sơ xin giãn nợ, gia hạn trả nợ gốc và lãi?

Những trường hợp thuộc quy định Điều 19 Thông tư 39/2016/TT-NHNN và Điều 7 Thông tư 57/2019/TT-BTC như:

Vì lý do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, nhà nước thay đổi chính sách, phá sản, lâm vào tình trạng kinh tế khó khăn hoặc các rủi ro gặp phải trong hoạt động sản xuất kinh doanh… và hiện tại chưa có đủ khả năng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ gốc và lãi phát sinh.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và gây nên ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực. Từ đó phát sinh khiến nhu cầu gia hạn, giãn nợ ngân hàng ngày càng tăng cao khi mà các ngành nghề đều gặp những khó khăn nhất định.

Mẫu đơn xin giãn nợ (gia hạn trả nợ)

Việc gửi Đơn đề nghị gia hạn trả nợ gốc và lãi là một phẫn của hồ sơ để thực hiện việc gia hạn và giãn nợ, sau đây chúng tôi xin phép đề xuất những nội dung cơ bản của một mẫu đơn xin gia hạn nợ gốc và lãi. Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin gia hạn nợ gốc và lãi sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, LÃI

Kính gửi: Ngân hàng………Chi nhánh ……………………..

Tên người vay:………………………………………………………..

Số tiền vay :…………………………………………………………….

Hợp đồng tín dụng số:…………………………………………..

Số tiền gốc, lãi đã trả:……..Đã trả vào ngày…tháng…năm……

Số tiền gốc, lãi còn lại:……………………………………………

Hết hạn vào ngày…….tháng…..năm…..

Lý do chậm trả nợ gốc và lãi:

1……………………………………………………………………

2……………………………………………………………………

3……………………………………………………………………

Nay tôi đề nghị chi nhánh ngân hàng ……..cho tôi được gia hạn đối với khoản nợ gốc và lãi cụ thể như sau:

Nợ gốc còn lại là :………………Gia hạn đến ngày….tháng….năm……………

Nợ lãi còn lại là :……………….Gia hạn đến ngày…..tháng…..năm……………

Tôi xin cảm ơn và cam kết đảm bảo thanh toán số dư nợ đúng thời gian xin gia hạn

Người vay

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

Ý kiến của cán bộ ngân hàng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng, tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là các lý do đã được trình bày như sau:

1……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………

Đề nghị cho gia hạn/Không cho gia hạn:

Số tiền gốc là:……………………Gia hạn đến ngày…….tháng……….năm…………

Số tiền lãi là:……………………..Gia hạn đến ngày……tháng……….năm………….

CÁN BỘ NGÂN HÀNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Phòng khách hàng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ ngân hàng về việc có hay không thực hiện việc gia hạn khoản vay nợ bao gồm tiền gốc và tiền lãi

Phòng khách hàng đề nghị Giám đốc ngân hàng quyết định phê duyệt việc cho gia hạn/Không cho gia hạn:

Số tiền gốc là:…………………….Gia hạn đến ngày…….tháng……….năm…………

Số tiền lãi là:………………………Gia hạn đến ngày……tháng……….năm………….

TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

Ngày……tháng…….năm……..

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý khi thực hiện hồ sơ đề nghị giãn nợ ngân hàng

Trong quá trình thực hiện việc xin gia hạn trả nợ, người vay cần tìm hiểu về các vấn đề sau để giải quyết nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi của mình.

+ Các trường hợp người vay được xin gia hạn trả nợ;

+ Thủ tục, hồ sơ người vay xin gia hạn trả nợ;

+ Thời gian gia hạn trả nợ là bao lâu.

Tùy thuộc vào quy định về hồ sơ và trình tự thực hiện việc gia hạn nợ gốc và lãi ở mỗi ngân hàng có thể khác nhau dẫn đến việc khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp những loại giấy tờ khác nữa. Đối với các trường hợp này thì khi khách hàng thực hiện thủ tục xin gia hạn nợ gốc và lãi cán bộ ngân hàng sẽ hướng dẫn chi tiết thêm khi đến chi nhánh, phòng giao dịch của các bên ngân hàng.