Những người không có tên trong di chúc vẫn được hưởng di sản

Xin cho tôi hỏi những người nào không có tên trong di chúc vẫn được hưởng di sản?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, những người sau đây không có tên trong di chúc vẫn được hưởng di sản, bao gồm:

1. Vợ, chồng của người để lại di sản:

 • Mức hưởng của vợ, chồng sẽ phụ thuộc vào chế độ hôn nhân và có con chung hay không.
 • Nếu vợ, chồng không có con chung với người để lại di sản, họ sẽ được hưởng 1/2 phần di sản.
 • Nếu vợ, chồng có con chung với người để lại di sản, họ sẽ được hưởng 1/3 phần di sản.

2. Con chưa thành niên của người để lại di sản:

 • Con chưa thành niên sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau, không phân biệt con đẻ hay con nuôi.
 • Phần di sản của con chưa thành niên sẽ được quản lý bởi cha mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật.

3. Con thành niên nhưng không có khả năng lao động của người để lại di sản:

 • Con thành niên nhưng không có khả năng lao động sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau, không phân biệt con đẻ hay con nuôi.
 • Phần di sản của con thành niên nhưng không có khả năng lao động sẽ được quản lý bởi cha mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật.

4. Cha, mẹ của người để lại di sản:

 • Cha, mẹ của người để lại di sản sẽ được hưởng phần di sản nếu họ không được vợ, chồng hoặc con của người để lại di sản hưởng di sản.
 • Mức hưởng của cha, mẹ sẽ phụ thuộc vào số lượng con của người để lại di sản.
 • Nếu người để lại di sản chỉ có một con, cha, mẹ sẽ được hưởng 1/4 phần di sản.
 • Nếu người để lại di sản có hai con trở lên, cha, mẹ sẽ được hưởng 1/6 phần di sản mỗi người.

Lưu ý:

 • Mức hưởng di sản của những người không có tên trong di chúc được tính trên phần di sản còn lại sau khi đã trừ đi phần di sản được hưởng theo di chúc.
 • Nếu có nhiều người thuộc diện được hưởng di sản theo pháp luật, họ sẽ được hưởng di sản theo tỷ lệ quy định trên.
 • Các trường hợp cụ thể về việc hưởng di sản sẽ được xem xét và giải quyết dựa trên từng trường hợp cụ thể.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về việc thừa kế di sản tại:

 • Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp: https://www.moj.gov.vn/
 • Website của các tổ chức hành nghề luật sư.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phản hồi này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là tư vấn pháp lý. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​của luật sư đủ trình độ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về tình huống cụ thể của mình.