Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

 1. Trình tự thực hiện:

Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam hoàn thành việc cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trong thời gian ba (03) ngày làm việc. Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp phép và thời hạn của giấy phép cấp lại được giữ nguyên như của giấy phép đã cấp.

 1. Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tiếp.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 3. a) Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

– Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của  Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.

 1. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 2. Thời hạn giải quyết:Ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.
 4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
 2. Lệ phí:Chưa quy định.
 3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 1d: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ((Ban hành kèm theo Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ).

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp lại trong các trường hợp sau:

– Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bị mất;

– Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của  Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Mẫu số 1d. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________________

……….., ngày     tháng      năm ….….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

___________

Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam,

                 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên tổ chức:

Giấy phép đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập:……………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:

Kỹ thuật trưởng:

Trụ sở chính:

Số điện thoại: ………………. Fax:  …………………. E-mail:…………………………………………..

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp số …., ngày …. tháng …. năm …

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp phép: (các công trình đo đạc và bản đồ đã thực hiện từ năm ….. đến năm …..):                                                                                                                                                                       

Số TT Tên

Công trình

Chủ

đầu tư

Thời gian thực hiện Địa điểm thực hiện Ghi chú
1          
2          
…….          

Căn cứ Nghị định số ……./201…./NĐ-CP ngày ….. tháng ….. năm 201….. của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho ……………. (tên tổ chức).

Lý do đề nghị cấp lại giấy phép: (nêu cụ thể lý do): ………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………..

Cam kết: ….. (tên tổ chức) xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai này.

  Người chịu trách nhiệm theo pháp luật
  (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)