Thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân có thể thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo các thủ tục tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Để thay đổi địa chỉ trụ trở chính, doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Các loại giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị là:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục II-1, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)
  • Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi trụ sở chính của công ty

Bước 2: Nộp hồ sơ

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Tùy vào trụ sở mới mà doanh nghiệp tư nhân dự định đặt, có 2 trường hợp:

  • Trường hợp trụ sở chính mới trong cùng tỉnh với trụ sở cũ: Mang hồ sơ chuẩn bị ở bước 1 đến đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký
  • Trường hợp trụ sở chính mới khác tỉnh so với trụ sở cũ: Mang hồ sơ chuẩn bị ở bước 1 đến đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính mới.

Cán bộ phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận, trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thay đổi trụ trở chính của doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp đóng phí 200.000 đồng/lần

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp tư nhân dự định đặt trụ sở mới cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp tư nhân này và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp tư nhân đó đã đăng ký.

Lưu ý: Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.