Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Quy trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam được điều chỉnh bởi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, trong đó nêu rõ các thủ tục và yêu cầu cụ thể để sửa đổi Giấy chứng nhận.

Các tình huống cần điều chỉnh:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán có thể cần phải điều chỉnh trong các trường hợp sau:

 1. Thay đổi pháp nhân: Nếu tổ chức kiểm toán có sự thay đổi về hình thức pháp lý, chẳng hạn như sáp nhập, mua lại hoặc chuyển đổi, chứng chỉ phải được điều chỉnh để phản ánh pháp nhân mới.

 2. Thay đổi tên hoặc địa chỉ: Mọi thay đổi về tên hoặc địa chỉ đã đăng ký của tổ chức kiểm toán phải được thể hiện trong giấy chứng nhận để duy trì nhận dạng chính xác.

 3. Thay đổi phạm vi dịch vụ: Nếu tổ chức kiểm toán mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi dịch vụ kiểm toán thì chứng chỉ cần được cập nhật tương ứng.

 4. Thay đổi nhân sự: Nếu có những thay đổi đáng kể về nhân sự chủ chốt của tổ chức đánh giá, chẳng hạn như thay thế kiểm toán viên chịu trách nhiệm hoặc phần lớn đoàn đánh giá, chứng chỉ có thể yêu cầu điều chỉnh.

 5. Các thay đổi khác: Các trường hợp khác có thể phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm thay đổi về cơ cấu sở hữu, cơ cấu vốn hoặc việc tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận:

Để điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, tổ chức kiểm toán thực hiện theo các bước sau:

 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức kiểm toán phải có văn bản gửi Bộ Tài chính, trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh và cung cấp các tài liệu chứng minh.

 2. Rà soát và xác minh: Bộ Tài chính sẽ xem xét đơn đăng ký và các tài liệu hỗ trợ để xác minh tính hợp lệ của các thay đổi được yêu cầu.

 3. Kiểm tra (nếu cần): Trong một số trường hợp, Bộ Tài chính có thể tiến hành kiểm tra tổ chức kiểm toán để đánh giá việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn liên quan.

 4. Cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh: Sau khi rà soát, thẩm định thành công, Bộ Tài chính sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán điều chỉnh phản ánh những thay đổi đã được phê duyệt.

Hồ sơ cần thiết để điều chỉnh:

Các tài liệu cụ thể cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán có thể khác nhau tùy theo tính chất của sự thay đổi. Tuy nhiên, nhìn chung cần có những giấy tờ sau:

 1. Đơn đăng ký: Đơn đăng ký được điền đầy đủ thông tin và có chữ ký yêu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận.

 2. Tài liệu hỗ trợ: Bằng chứng hỗ trợ cho những thay đổi được yêu cầu, chẳng hạn như giấy chứng nhận đăng ký, biên bản họp hoặc thay đổi nhân sự.

 3. Phí kiểm toán: Thanh toán các khoản phí áp dụng để xử lý yêu cầu điều chỉnh.

Thời gian điều chỉnh:

Thời gian điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thường mất khoảng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và đầy đủ các tài liệu cần thiết. Tuy nhiên, thời gian xử lý thực tế có thể thay đổi tùy theo mức độ phức tạp của những thay đổi và khối lượng công việc của Bộ Tài chính.

Điều quan trọng cần lưu ý là Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán phải có hiệu lực trong suốt quá trình tổ chức kiểm toán tham gia với bất kỳ đơn vị được kiểm toán nào. Việc không duy trì chứng chỉ cập nhật có thể dẫn đến hậu quả pháp lý và ảnh hưởng đến khả năng tiến hành đánh giá của tổ chức.