Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế DNTN

Khi có thay đổi trong nội dung đăng ký thuế, doanh nghiệp tư nhân cần gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký.

Bước 1: Chuẩn bị thông báo

Doanh nghiệp tư nhân chuẩn bị thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế bao gồm các nội dung

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Bước 2: Nộp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

  • Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế.
  • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
  • Số lượng hồ sơ: 1 bộ
  • Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.