Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân có quyền được đổi tên doanh nghiệp của mình sao cho không vi phạm quy định về đổi tên doanh nghiệp. Việc đổi tên không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp.

Để đổi tên doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp tư nhân chuẩn bị Thông báo với các nội dung thông báo gồm:

  • Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Tên dự kiến thay đổi;
  • Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân.

(Theo mẫu tại Phụ lục II-1, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định, biên bản họp ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ thông báo thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

  • Gửi thông báo thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp (gửi 1 bộ hồ sơ)
  • Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
  • Nộp lệ phí: 200.000 đồng/lần tại thời điểm nộp hồ sơ (theo Thông tư 215/2016/TT-BTC).

Lưu ý: Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp 2014.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Các văn bản pháp lý liên quan:

Luật Doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp