Thủ tục thay đổi vốn đầu tư của chủ Doanh nghiệp tư nhân

Trong trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân (DNTN), chủ DNTN phải gửi Thông báo về việc thay đổi vốn đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thông báo thay đổi vốn chủ DNTN (Theo mẫu tại Phụ lục II-1, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT). Nội dung thông báo gồm:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Mức vốn đầu tư đã đăng ký, mức vốn đăng ký thay đổi và thời điểm thay đổi vốn đầu tư;
  • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ

  • Gửi Thông báo về việc thay đổi vốn đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký;
  • Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

  • Khi hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thay đổi thông tin về vốn đầu tư của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
  • Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Lưu ý: Trường hợp có thay đổi vốn mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.