Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

 1. Trình tự thực hiện:

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nộp tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trước khi giấy phép hết hạn ít nhất là ba mươi (30) ngày.

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. Việc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện một (01) lần.

Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam hoàn thành việc gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trong thời gian ba (03) ngày làm việc cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện gia hạn giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.

 1. Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tiếp.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 3. a) Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

– Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.

 1. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 2. Thời hạn giải quyết:Ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.
 4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
 2. Lệ phí:Chưa quy định.
 3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 1c: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Ban hành kèm theo Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ).

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Khi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hết thời hạn, nếu tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ có nhu cầu gia hạn thì đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn; mỗi giấy phép được gia hạn một (01) lần, thời gian gia hạn không quá 36 tháng.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của  Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Mẫu số 1c. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________

…………, ngày     tháng      năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

_________

Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam,

                 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên tổ chức:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập:………………………………….

Người đại diện theo pháp luật: …. (Họ và tên; chức vụ)………………………………………..

Kỹ thuật trưởng: … . (Họ và tên; trình độ chuyên môn; chức vụ)

Trụ sở chính:

Số điện thoại: ………………. Fax:  …………………. E-mail:…………………………………………..

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: số …., ngày …. tháng …. năm …

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp phép: (các công trình đo đạc và bản đồ đã thực hiện từ năm ….. đến năm …..):                                                                                                                                                                       

Số TT Tên

Công trình

Chủ

đầu tư

Thời gian thực hiện Địa điểm thực hiện Ghi chú
1          
2          
…….          

Căn cứ Nghị định số ……./201…./NĐ-CP ngày     tháng      năm 201.. của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ,

Lý do đề nghị gia hạn: (nêu cụ thể lý do) …………………….. …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho ……………. (tên tổ chức).

Cam kết: ….. (tên tổ chức) xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai này./.

  Người chịu trách nhiệm theo pháp luật

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)