Tag Archives: Chuyển mục đích sử dụng đất

Thủ tục chuyển đổi đất phần trăm sang đất ở

Thủ tục chuyển đổi đất phần trăm sang đất ở Lưu ý: Hiện tại, không [...]

Infographics: Khi nào được phép chuyển mục đích sử dụng đất?

Chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là chuyển sang đất ở là mong muốn, [...]

Quy trình chuyển đổi đất vườn sang đất ở

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 170 Luật đất đai năm 2013 quy định thì [...]

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang [...]

Chăn nuôi trên đất trồng cây lâu năm có được không?

Chăn nuôi trên đất trồng cây lâu năm có được không? Trường hợp chuyển đất [...]