Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, nhà tôi mua đất 5x30m2 diện tích đất ở là 5×5.5m giờ tôi muốn đổi sang đất ở…

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Đất đai 2013;
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai

Nội dung tư vấn về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

     “1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

     a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

     b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

     c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

     d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

     đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

     e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

     g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

     2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

     Bên cạnh đó điều 11 thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

  • Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;
  • Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

2. Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở được không?

     Theo thông tin bạn cung cấp, trường hợp của bạn sẽ áp dụng theo điểm d khoản 1 điều 57 Luật đất đai 2013 là chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

     Điều 69 nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai quy định như sau:

     “1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

      2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.”

     Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

     Sau đó bạn nộp 01 bộ hồ sơ đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc sở tài nguyên môi trường hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc UBND huyện.

     Trong thời hạn không quá bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra tờ khai đăng ký, chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chỉnh lý.

     Sau khi hoàn thành, văn phòng đăng ký đất đai sẽ chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý đến nơi đã nhận hồ sơ để trả lại người đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.

     Bên cạnh đó bạn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.